“ORDINANCE – THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAMON KI PURANEE BAKAYA RASHI KA SAMADHAN ADHYADESH,2020